Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwom pragnącym skutecznie konkurować oraz budować pozycję kreatora innowacji na rynku, oferujemy usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane przez Klienta elementy procesu aplikowania o środki zewnętrzne na finansowanie dużych inwestycji rozwojowych. Nasze wsparcie oferujemy podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Oferujemy także kompleksowe doradztwo związane z pozyskiwaniem pożyczek i kredytów.

W ramach świadczonych usług:

 • przygotujemy od podstaw dokumentację projektową w nawiązaniu do perspektyw  finansowej 2014-2020 (wniosek, biznes plan, załączniki);
 • zrealizujemy z klientem projekt od strony merytorycznej (pomoc w zakresie opracowania dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi, zmiany zakresów projektów, itp);
 • rozliczymy projekty (wnioski o płatność wraz załącznikami);
 • opracujemy strategie rozwoju dla powiatów, gmin, stowarzyszeń i innych podmiotów;
 • opracujemy diagnozy dla obszarów terytorialnych tj. powiaty, gminy, itp.

W ramach punktu konsultacyjno-doradczego Stowarzyszenie ma możliwość generowania na rzecz sektora MŚP:

 • pakietu usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania i przekształceń działalności gospodarczej, typu:
  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • wykonywanie działalności gospodarczej (podatki, księgowość, kadry i płace, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw, usprawnianie działalności operacyjnej, itp.),
  • przekształcanie działalności (modele struktur organizacyjnych, systemy controllingu i zarządzania, certyfikacje, restrukturyzacje).
 • pakietu usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych (charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć, itp.),
 • informacji na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych, np. o charakterze proinnowacyjnym, sporządzenia analiz i ekspertyz branżowych.

Punkt konsultacyjno-doradczy jest dostępny dla odbiorców drogą mailową, poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty – jest usługą nieodpłatną. Zainteresowani klienci mogą otrzymać odpłatną pomoc w opracowaniu określonych dokumentów czy ekspertyz.

W obszarze doradztwa inwestycyjnego Stowarzyszenie posiada następujący zakres ofertowy:

 • usługi z zakresu pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów dotowanych ze środków zewnętrznych,
 • usługi z zakresu przygotowywania i opracowywania dokumentów wymaganych przez podmioty zewnętrzne np. banki komercyjne, fundusze pożyczkowe w procedurze starania się o udzielenie wsparcia finansowego,
 • usługi grantowe związane z dofinansowaniem realizacji projektów inwestycyjnych, promocyjnych, dotyczących organizacji wizyt studyjnych (dla podmiotów tworzonych jak i rozwijających działalność),
 • doradztwo specjalistyczne związane z realizowaniem inwestycji dotowanych z źródeł zewnętrznych i prywatnych,
 • konstruowanie działań marketingowych zmierzających do wypromowania marki indywidualnych podmiotów z sektora MŚP, a także przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach parków przemysłowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości,
 • publikację materiałów informacyjnych o wsparciu jakiego mogą oczekiwać mikro, małe i średnie firmy od instytucji otoczenia biznesu i sieci informacyjnych.

Oferta świadczonych usług z zakresu wsparcia HR dla MŚP skierowana zostanie głównie do przedsiębiorstw nie posiadających własnych wyodrębnionych struktur HR, które zajmowałyby się procesami rekrutacji, systemami ocen i motywacji pracowniczej. Taki trend zauważany jest zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw o kapitale rodzimym. W zakresie usług HR prowadzone są następujące działania:

 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • system ocen i audytów pracowniczych,
 • badania satysfakcji pracowników oraz budowa systemów motywacyjnych i ścieżek rozwoju osobistego.

Wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone są w sposób bezpośredni. Po przyjęciu zlecenia, w pierwszej kolejności wykonana zostaje szczegółowa identyfikacja potrzeb Klienta (wywiad bezpośredni), wdrożone zostaną procesy, oparte o wypracowane techniki zmierzające do finalizacji usługi. Etap wdrożenia  prowadzony jest samodzielnie z wykorzystaniem zasobów własnych lub w obecności doradców w zależności od złożoności zleconej usługi.

Dodatkowo w firmach o charakterze produkcyjnym wdrażane są głównie procesy rekrutacji, szkolenia i konstruowania odpowiednich systemów motywacyjnych. Z kolei w firmach, opartych na wiedzy oprócz poszukiwania odpowiednich pracowników ważne są z pewnością elementy zarządzania strategicznego oparte na budowaniu i implementowaniu modeli kompetencyjnych, a także diagnoza i ocena kompetencji oraz kompleksowe projekty związane z rozwojem potencjału pracowników.

W ramach usług biura badawczego świadczone są m.in.:

 • badania i audyty marketingowe, czyli analiza i ocena działalności marketingowej danego pomiotu z perspektywy ich efektywności oraz sprawności organizacyjnej,
 • badania konkurencji, mające na celu szczegółowe zbadanie mocnych i słabych elementówprzedsiębiorstwa oraz określenie przez to jego konkurencyjności, a także wyznaczenie najbardziej konkurencyjnych podmiotów zewnętrznych,
 • badania percepcji marki i pozycji rynkowej, których efektem jest ustalenie rzeczywistej pozycji rynkowej podmiotu oraz sposobu postrzegania danej marki przez klientów,
 • badania skuteczności nośników informacji i reklamy, pozwalające stwierdzić zasadność stosowania danych narzędzi promocji, ich widoczność oraz faktyczny wpływ na odbiorców, a także wyznaczyć najbardziej optymalne nośniki w przypadku danego przedsiębiorstwa,
 • badania potrzeb nabywców oraz trendów podaży, mające na celu wyznaczenie na podstawie diagnozy potrzeb konsumentów takich obszarów rynku, które w danym czasie mogą przynieść największe korzyści przedsiębiorcom,
 • pozycjonowanie produktów – podjęcie szeregu działań komunikacyjno-promocyjnych, które ulokują produkt w przestrzeni rynkowej tak, aby jak najpłynniej i najskuteczniej docierał on do określonej grupy docelowej.

 

Organizacja szkoleń i wydarzeń edukacyjnych. Wprowadzono nowe usługi, takie jak:

 • doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • kursy z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, informatyczne oraz inne zawodowe kierowane do potencjalnych pracowników sektora MŚP,
 • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych – seminaria, odczyty, konferencje.

Stowarzyszenie posiada narzędzia, które pozwalają na przekazanie komunikatów w sposób nie tylko bogatszy wizualnie, ale również bardziej efektywny. Oferowane usługi zyskały wymiar multidyscyplinarny, wynikający ze stosowania nowych metod prezentacji, popartych właściwymi mapami koncepcyjnymi, obrazami, grafikami czy programami, które mogą być uruchomione na każdym etapie szkolenia oraz dowolnie edytowane przez samego uczestnika, jak i prowadzącego w zależności od ich potrzeb, a także podstępów konsultacji. Profesjonalny sprzęt i oprogramowanie do przeprowadzania konferencji pozwala usprawnić wymianę informacji między podmiotami, konsultację z ekspertami, co znacząco zwiększa efektywność i jakość świadczonych usług.

 W ramach nowej oferty usług szkoleniowych i innych wydarzeń edukacyjnych ujęto:

 • doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • kursy z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, informatyczne oraz inne zawodowe kierowane do potencjalnych pracowników sektora MŚP,
 • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych - seminaria, odczyty, konferencje.

Stowarzyszenie dysponuje bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń, w skład której wchodzi nowoczesna klimatyzowana sala wykładowa wraz z pomieszczeniem, socjalnym. Pomieszczenia wyposażone są w meble i sprzęt elektroniczny. Sala dydaktyczna została wyposażona w profesjonalne urządzenia, do których zalicza się: tablica interaktywna, która pozwala na prowadzenie szkoleń przy pomocy wizualnych prezentacji, projektor multimedialny, ekran projekcyjno-ścienno-sufitowy, na którym wyświetlane są obrazy za pomocą projektora multimedialnego, zestaw nagłaśniający, w skład  którego wchodzą: statywy, dwie dwurożne kolumny, kable i mikrofon, flipchart (tablica demonstracyjna).

Nowa usługa e-learningowa, umożliwi udostępnianie bezpłatnych szkoleń dla sektora MŚP. Merytoryczna baza informacji na platformie zostanie oparta na publikacjach książkowych z zakresu m.in.: zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości, rachunkowości i finansów, kadr, itp.. Dodatkowo nowa usługa bazować będzie na wiedzy i doświadczeniu pracowników Stowarzyszenia. Usługa obejmuje dostęp do materiałów i treści dydaktycznych w formie „distance learning” z możliwością weryfikacji poziomu zdobytej wiedzy za pomocą testów kompetencyjnych i ćwiczeń praktycznych, w m. in. następnym zakresie:

 • ocena opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych,
 • zarządzanie inwestycjami i ich portfelami,
 • pozyskiwanie źródeł zewnętrznych finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014-2020,
 • aspekty formalno-prawne realizacji projektów inwestycyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Usługa e-learningowa funkcjonować będzie w oparciu o platformę dzięki której możliwy jest dostęp do materiałów edukacyjnych przez całą dobę. Funkcjonowanie platformy ma umożliwiać uczestnikom m.in.:

 • pobieranie materiałów edukacyjnych za pomocą umieszczonych na platformie plików tekstowych,
 • weryfikację wiedzy za pomocą testów kompetencyjnych,
 • wyszukiwanie niezbędnych informacji za pomocą wyszukiwarki wewnętrznej, forum, tablicy ogłoszeń,
 • komunikację ze specjalistami w danej dziedzinie za pomocą kilku narzędzi elektronicznych,
 • sprawdzanie aktualności, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń z regionu;
 • dostęp do wiedzy z dziedzin: gospodarki, przedsiębiorczości, ekonomii, itp..

Ponadto dzięki platformie e-learningowej stworzonej w ramach projektu, przedsiębiorcy będą mieli możliwość bezpłatnego dostępu do rzetelnych, sprawdzonych i pewnych informacji.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 marzec 2015, 10:15